Blog libereckého makléře

Slovník realitních pojmů

Narazili jste někdy na pojem v rámci realitního podnikání, který Vám nebyl jasný? Nevíte co znamenají některá slova, která jsou na realitních serverech? Zde možná najdete odpověď. A slovník bude doplňován.

Pokud Vám chyběl jakýkoliv pojem, nebo máte podnět na opravu, neváhejte mi napsat na jan@havic.cz, rád slovník doplním.

Slovník pojmů v realitách

 • Advokátní úschova: Depozit finančních prostředků na úhradu kupní ceny, který je složen na bankovním účtu advokáta. Smyslem úschovy je uložení financí na nezávislém místě, kterým je v rámci prodeje právě advokát. Setkat se můžete také s úschovou bankovní, notářskou a u realitní kanceláře. Rozdíl naleznete v našem článku ZDE.
 • Anuita: Pravidelná nesplacená částka, která je nejčastěji měsíční, a která se skládá ze splátky jistiny(úmoru) a úroku. Anuita je splácena u hypotečních úvěrů ve formě stejných splátek po dobu fixace hypotečního úvěru. V případě družstevního vlastnictví se jedná o splátku družstvu na splacení úvěru družstva, který byl použit na výstavbu domu.
 • Ateliér: Nebytová jednotka, která má veškeré parametry jednotky bytové ale z legislativních či technických důvodů nemohla být zkolaudována jako byt a nemůže tak být zapsána v katastru nemovitostí. Článek jaké jsou rozdíly, výhody a nevýhody ateliérů naleznete ZDE.
 • Balkon: Konstrukce se zábradlím nacházející se vně bytové jednotky, která přečnívá přes obvodové stěny budovy. Balkony nejsou z žádné strany chráněny stěnami. Velmi často se tyto prostory zakrývají zasklením. Balkony nemají strop a jsou zvrchu kryty pouze dalším balkonem. Balkon v posledním podlaží nejsou kryty střechou.
 • Číslo orientační: V České republice není toto číslo povinné a setkáme se s nimi převážně ve městech. Nachází se v označení za lomítkem. Toto číslo je spojeno s ulicí či náměstím a většinou se tak jedná o číselnou řadu a z toho důvodou je toto číslo většinou nižší než popisné. Barva cedulky již není pevně stanovena.
 • Číslo popisné: Je přidělováno domům, které jsou trvalého charakteru. V každé části obce je toto číslo unikátní. Toto číslo je přidělováno individuálně každou obcí na základě doručení potřebných podkladů po kolaudaci budovy.
 • Družstevní vlastnictví (byt): Specifická forma vlastnictví nemovitosti, kdy není bytová jednotka ve vlastnictví majitele bytu, ale ve vlastnictví družstva, které vlastní celou nemovitost. Při koupi družstevního podílu nenabývá majitel bytovou jednotku, ale podíl na družstvu, který s sebou nese právo užívání bytové jednotky. Bytový dům není na katastru nemovitostí rozdělený na jednotky a naleznete zde jako majitele celého domu pouze družstvo.
 • Depozit: Dá se přeložit jako úschova finančních prostředků. Do depozitu může patřit Rezervační záloha, úschova u advokáta, úschova u banky a další.
 • Fond oprav: Fond tvořený vlastníky bytových jednotek pro budoucí údržbu a opravy společných částí domu. Jedná se o příspěvek, jehož výše se vypočítává buď z počtu metrů bytové jednotky, nebo z podílu na společných částech domu. Standardní částka hrazená do fondu oprav bytovou jednotkou se pohybuje v rozmezí 10-40 Kč na metr čtvereční bytové jednotky.
 • Garsonka: Malý byt, který je tvořen zpravidla jednou místností. Má minimálně 16 m2 a jedná se o jednu místnost s příslušenstvím, kterým je kuchyňský kout. V České republice se takto označují malé byty typu 1+kk nebo 1+0(byt bez kuchyně).
 • Jistina: Částka, kterou má dlužník půjčenou od finanční instituce(věřitel) za předem sjednaný úrok.
 • Kupní smlouva: Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím sestavená za účelem koupě nemovitosti. U prodeje nemovitosti musí mít smlouva písemnou formu s pevně stanovenými náležitostmi, aby byla přijata katastrem nemovitostí.
 • List vlastnictví: Veřejná listina vydávaná katastrem nemovitostí, která uvádí vlastnická práva vůči nemovitosti. Na listu vlastnictví naleznete mimo veškeré informace o nemovitosti také věcná práva sloužící ve prospěch nemovitosti, věcná práva zatěžujících nemovitosti, nabývací tituly a další parametry.
 • Lodžie: Konstrukce se zábradlím nacházející se vně bytové jednotky, která nepřečnívá přes obvodové stěny budovy. Lodžie je z bočních stran chráněna stěnami a je tak od sousedních lodžií či bytů chráněna stavebním prvkem. Všechny lodžie jsou navíc kryty stropy, jelikož jsou zapuštěny do budovy.
 • Loft: Velkoprostorový byt, který vznikl zpravidla přestavbou průmyslových prostor, které nebyly určeny pro bydlení. Jedná se většinou o půdní přestavby a jde o jednu prostornou místnost, která není žádným způsobem dělena na menší části.
 • Mezonet: Bytová jednotka skládající se ze dvou podlaží.
 • Nájem: Forma přenechání užívání nemovitosti ze strany pronajímatele jiné osobě, neboli nájemci.
 • Nájemce: Subjekt nájmu, který užívá nemovitost pronajímatele.
 • Návratnost (doba návratnosti): Doba za kterou se vrátí investované prostředky z vlastních zdrojů.
 • Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí: Formulář, který je podáván katastr při jakémkoliv vkladu práva do katastru nemovitostí. Možnost jeho zpracování naleznete ZDE.
 • Odhadce: Fyzická či právnická osoba které byl vydán živnostenský list na činnost „Oceňování majetku“. Dalším typem je "Certifikovaný odhadce", který má navíc k vázané živnosti i certifikát. Takový certifikát je pro možnou spolupráci požadován například bankami.
 • Odhadní cena: Výsledná hodnota odhadovaného majetku stanovená odhadcem či soudním znalcem.
 • Osobní vlastnictví: Vyjádření vlastnictví, kdy vlastníkem není město ani družstvo, ale fyzická osoba.
 • Parcelní číslo: Označení parcely v katastrální mapě.
 • PENB: Průkaz energetické náročnosti budovy. Dokumenty, který zpracovává oprávněná osoba Ministerstvem průmyslu a obchodu, neboli oprávněný energetický specialista. Výsledkem je celková dodaná energie potřebná pro vytápění, klimatizaci, větrání, chlazení, ohřev teplé užitkové vody a osvětlení při běžném používání. Škála PENB je A-G.
 • Podnájem: Forma přenechání užívání nemovitosti ze strany NÁJEMCE jiné osobě, neboli podnájemci. Od nájmu se liší tím, že pro podnájem je nutný souhlas pronajímatele. Standardně se s podnájmem setkáváme u bytů v družstevních vlastnictvích, kde je třeba právě souhlas družstva. V případě družstva pak žádá majitel družstevního podílu družstvo o souhlas s dalším podnájmem.
 • Plomba katastru nemovitostí: Jde o dvacetidenní ochrannou lhůtu, kterou katastr nastavuje u každého návrhu na vklad vlastnického práva a počíná běžet dnem podání. Kompletní informace o této problematice ZDE.
 • Prohlášení vlastníka: Jednostranný právní úkon vlastníka nemovitosti, případně společenství vlastníků, kterým se v domě vyčleňují jednotky dle zákonu číslo 72/1994 Sb..
 • Pronajímatel: Subjekt nájmu, který přenechává nemovitost k užívání nájemci.
 • Rezervační smlouva: Standardní smlouva při prodeji nemovitosti, která je běžná především u prodeje přes realitní kancelář. Zajišťuje, že po jejím podpisu již nebude realitní kancelář a prodávající nemovitost dále nabízet. Tato smlouva musí mít písemnou formu.
 • Smlouva o advokátní úschově: Samostatná smlouva, která zajišťuje úschovu kupní ceny u advokáta. Články této smlouvy je prodávající, kupující a schovatel(advokát). Smlouva nastavuje parametry úschovy a současně i parametry uvolnění financí z úschovy.
 • Souhlas s prodejem nemovitosti: Dokument, který je vystaven věřitelem (bankou), která má v katastru nemovitostí zapsaný na nemovitosti tzv. zákaz zcizení. Bez tohoto dokumentu nedovolí katastr nemovitostí převod na kupujícího.
 • Terasa: Zpevněná část stavby, která se nachází vně nemovitosti a nachází se nad úrovní terénu. Setkat se můžeme i s terasami střešními. Ve srovnání s lodžiemi a balkony se většinou jedná o prvek budovy s největší plochou a největší možnou využitelností.
 • Tržní cena: Cena, která je výsledkem střetu nabídky a poptávky. Tržní cenu nemovitosti nelze prakticky stanovit, jelikož vzniká až při podpisu rezervační(nebo kupní) smlouvy. Relevantním podkladem může ale být odhad tržní ceny nemovitosti, který Vám poskytne každá realitní kancelář.
 • Úrok: Smluvní sazba domluvená s bankou za půjčení finančních prostředků.
 • Věcné břemeno: Omezení vlastníka nemovitosti. Na listu vlastnictví je zapsáno v části Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů a stanovuje vše čeho je majitel povinen se zdržet či ztrpět. Příkladem může být doživotní užívání (převod nemovitosti dětem), právo vstoupit na pozemek z důvodu oprav (elektrárenské společnosti, provozovatelé kanalizace, vody atp.), právo chůze (u cest) a další.
 • Vyčíslení hypotéky: Dokument, který je vystaven věřitelem (bankou), a který stanovuje výši zbývající sumy na doplacení hypotečního úvěru a termíny případného předčasného splacení.
 • Výhradní spolupráce při prodeji: Spolupráce při prodeji nemovitosti s realitní kanceláři, kdy se majitel nemovitosti zavazuje k prodeji pouze s realitní kanceláří se kterou výhradní spolupráci při prodeji uzavřel. V případě takového prodeje se majitel také zavazuje, že neuzavře smlouvu s přímým zájemcem. Výhradní spolupráce může mít interval maximálně 6 měsíců a musí být uzavřena písemnou formou.
 • Výnosnost: Ekonomický ukazatel, který procentuálně ukazuje jaké je zhodnocení investovaných prostředků z vlastních zdrojů.
 • Zákaz zatížení: Právní forma omezení nakládání s nemovitostí a to v tom smyslu, že dlužník nesmí právně zatížit předmětnou nemovitost bez souhlasu banky. Tím je myšleno uvalit na nemovitost další zástavní právo, zřídit věcná břemena atp. Kompletní informace ZDE.
 • Zákaz zcizení: Právní forma omezení, při které dlužník nesmí nemovitost jakkoliv převést na jinou osobu, čímž je myšlen například prodej či darování nemovitosti. Kompletní informace ZDE.
 • Zástavní právo: Záruka plnění závazků hypotečního úvěru ze strany dlužníka(kupující nemovitosti) věřiteli(banka). Pokud by došlo k neplnění dohodnutých plateb může věřitel požadovat zpeněžení zastavené nemovitosti, a tím umoří svou pohledávku vůči dlužníkovi. Kompletní informace ZDE.
 • Zprostředkovatelská smlouva: Forma spolupráce mezi realitní kanceláří a prodávajícím, která stanovuje veškeré podmínky prodeje. Smlouva musí být uzavřena v písemné formě.

slovník realitních pojmů

Kontaktujte NÁS

Kontaktujte nás přímo přes některý z kontaktů uvedený níže. Nebo se stavte alespoň na kávu. Rádi vás poznáme.